Publicaties

Handboek Basiskwaliteit handhaven Woningwet / Bouwbesluit 2012

4 maart 2014 - Vereniging BWT Nederland

 

De gemeenten Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht hebben bij de komst van het Bouwbesluit 2012 het kader voor actief handhaven voor de bestaande voorraad op het minimum toegestane niveau bestaand op een heel duidelijke wijze beschreven in een handboek. Dit handboek is in juli 2013 nog op een aantal aspecten aangevuld en aangepast. Gerard Paardekam, die één van de schrijvers is van het boek gaf aan dat de versie op BWTinfo niet de laatste versie was. Uiteraard willen we dit direct herstellen, en bieden iedereen die een echt goed hulpmiddel wil hebben om toezicht te kunnen houden, en om te kunnen aanschrijven op het Bouwbesluit bestaand niveau dit handboek basiskwaliteit toe te passen.

Het document is bewust geplaatst in Word-formaat zodat gemeenten die het willen toepassen de standaardzinnen met de daarin opgenomen keuzes kunnen toepassen in rapportage.
Het handboek is zodanig opgebouwd dat voor ieder gebouwonderdeel de juiste verbetering kan worden voorgeschreven. Het handboek kent dan ook onderscheid in Gebouw algemeen, Fundering, Gevels, Terrein/erf, Kruipruimte, Woning, Dak. Als Vereniging bedanken wij de 4 grote gemeenten, en de medewerkers die aan het document hebben gewerkt, en dit nog steeds actualiseren, en hopen dat veel andere gemeenten gebruik zullen maken van dit document.

De inleiding geeft daarbij duidelijk aan wat de meerwaarde is van dit handboek.

Inleiding Handboek Basiskwaliteit

In dit Handboek bieden we een technisch en juridisch verantwoorde formulering van de in een lastgeving geƫiste maatregelen, inclusief artikelnummers volgens de Woningwet en het Bouwbesluit 2012.

Het Handboek Basiskwaliteit heeft vooral een bouwtechnische invalshoek. Het is bedoeld om de medewerkers een directe handreiking te bieden bij het opstellen van handhavingzaken. Het uitgangspunt is een herkenbare situatie.

Als het tot een lastgeving komt, dient de vraag zich aan wat er precies handhaafbaar is en waarom:

 • Waar is sprake van strijd met de regelgeving?
 • welke artikelen uit de Woningwet en het Bouwbesluit 2012 zijn van toepassing?
 • hoe moet dat geformuleerd worden?
 • welke keuzemogelijkheden spelen een rol?
 • wat is de beleidsruimte van de gemeente?


In de praktijk zal de inspecteur een pand met gebruikmaking van de door de betreffende gemeente ontwikkelde opnamemethodiek de bouwdelen systematisch opnemen. Dit gaat door tot het gehele pand in beeld is gebracht. De systematische opname van achtereenvolgende bouwdelen, die tezamen een gebouw vormen is vertaald in hoofdstukken, die met elkaar het Handboek vormen.

Elk hoofdstuk (bouwdeel) wordt verder uitgesplitst naar de meest voorkomende samenstellende constructieve elementen en onderdelen. Voor ieder onderdeel is nagegaan in welke conditie het op zeker moment kan verkeren en aan welke artikelen uit de regelgeving dat moet worden getoetst. Er van uitgaande dat de opname tot een handhavingzaken moet leiden, zal bij de behandeling van alle bouwdelen dus het volgende traject worden doorlopen:

 • wat ziet de inspecteur?
 • welke gebreken zou hij allemaal kunnen waarnemen?
 • waaruit bestaat de strijd met de regelgeving?
 • waarom is sprake van een gebrek?
 • wat moet daaraan gebeuren?
 • welke maatregel moet worden getroffen?


De inhoud van dit Handboek is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen de gemeente Amsterdam, Den Haag en Rotterdam en Utrecht vormt ook de content van het Integraal Toezichtprotocol.

Ten behoeve van de Woningwet (2007) is tussen de G4 een samenwerkingsverband ontstaan om kennis en producten gezamenlijk te ontwikkelen en met elkaar te delen. Hierdoor ontstaat er op landelijk niveau een uniform product wat de juridische toetsing kan doorstaan.

Door de samenwerkende gemeenten wordt het op prijs gesteld als het ontbreken van elementen en onderdelen worden doorgegeven, zodat het Handboek bij een volgende tekstherziening kan worden aangevuld.

Download hier het Handboek Basiskwaliteit

Door Vereniging BWT Nederland

 

 

Opmerkingen? Geef uw commentaar.Online BouwbesluitTipsNieuwsbrief

Uw naam :
E-mail :
Werkzaam bij :
Uw functie :


Partners


TwitterOmgevingsWeb