Publicaties

Quick scan van de ontwikkeling van erkende technische oplossingen die voldoen aan het bouwbesluit 2012, voor 80 procent van de praktijksituaties

1 februari 2014 - Stichting Expertisecentrum Regelgeving Bouw in samenwerking met RIGO, NEN en STABU

 

Erkende technische oplossingen: deemed to satify / tot nu en genoegen van de gebruiker.
Quick scan van de ontwikkeling van erkende technische oplossingen die voldoen aan het bouwbesluit 2012, voor 80 procent van de praktijksituaties


Vermindering van regeldruk en deregulering is één van de speerpunten van het kabinetsbeleid van het Kabinet Rutte II. Het gaat daarbij vooral om vermindering van de lasten van de burger en het bedrijfsleven.
Met de komst van het Bouwbesluit 2012 zijn de handhavinglasten voor de overheid afgenomen, maar de lasten voor de burger in het bouwproces zijn mede als gevolg hiervan naar minder herkenbare processen verlegd. Immers nu dient wat voorheen publiekrechtelijk was geregeld door onderhandeling te worden vastgelegd in private overeenkomsten, zoals een koopcontract. Daarbij ontbreekt veelal de kennis bij één of meer partijen, met name de niet-professionele opdrachtgever of eindgebruiker, om te kunnen spreken van een „level playing field”. Voor de niet professionele opdrachtgever of eindgebruiker is het moeilijk te onderkennen welk kwaliteitsniveau ten aanzien van ten minste veiligheid en gezondheid mag en moet worden verwacht. Vaak wordt pas in het gebruiksstadium duidelijk of ook maatschappelijke doelstellingen al dan niet zijn gerealiseerd.

Vermindering van regeldruk en deregulering kunnen wellicht beter en zeker efficiënter worden bereikt door het toepassingsbereik van de regelgeving te optimaliseren volgens het principe 5-15-80 (probabilistisch - prestatie-eisen - erkende oplossingen). Dit uiteraard met behoud van wat uit algemeen belang voor de eindgebruiker minimaal regeling behoeft omdat:

  1. er nog onvoldoende sprake is van een vragersmarkt in de bouw en er een transitie moet plaatsgrijpen om tot een vragersmarkt te komen;
  2. er onvoldoende sprake is van kennis bij de eindgebruiker en daarmee van een „leve playing field” bij de specificatie van een bouwplan c.q. bij de overdracht van onroerend goed. Deze kennisbouw kan ten dienste staan van bovengenoemde transitie;
  3. toesnijding van regelgeving op helder onderscheiden „typen” bouwwerken het probleem oplost dat de nu generieke voor alle bouwwerken geldende regels enerzijds te zwaar drukken op bouwwerken van eenvoudige aard en anderzijds minder geschikt zijn voor bouwwerken met een hoog risicogehalte.

Lees verder in:
Quick scan van de ontwikkeling van erkende technische oplossingen die voldoen aan het bouwbesluit 2012, voor 80 procent van de praktijksituaties

 

 

Opmerkingen? Geef uw commentaar.Online BouwbesluitTipsNieuwsbrief

Uw naam :
E-mail :
Werkzaam bij :
Uw functie :


Partners


TwitterOmgevingsWeb