Publicaties

Handreiking Slopen versie 1.5

28 mei 2013 - VBWTN

 

De Handreiking Slopen en de Handreiking Handhaving illegale sloop, die vorig jaar geheel in overeenstemming met de Wabo en met het Bouwbesluit 2012 zijn gebracht, zijn nadien enkele keren vernieuwd en dat gebeurt nu opnieuw. De aanleiding is deze keer drieledig: 1) per 1 maart 2013 zijn wijzigingen in Bouwbesluit 2012 van kracht geworden, die ook betrekking hebben op slopen; 2) per 1-1-2014 treedt een gewijzigd Asbestverwijderingsbesluit in werking en 3) in overleg met GGD-Nederland is de redactie op een aantal punten gewijzigd. Ook bijlage 10 bij de Handreiking Slopen is op enkele details herzien.

Voor sloopmeldingen op grond van het Bouwbesluit en sloopvergunningen op grond van bestemmingsplan e.d. of Monumentenwet e.d. is het Omgevingsloket Online vanaf nu het loket. Alleen de nieuwe bijlage 10 (controlelijst BWT) is via deze pagina afzonderlijk te downloaden.

Er is nog een extra Handreiking op komst, gericht op de communicatie over asbest. Aan dit document wordt momenteel hard gewerkt. In de beide andere handreikingen wordt er echter al wel naar verwezen.

Handreiking slopen

Deze handreiking wijst in de eerste plaats degenen de weg die namens het bevoegd gezag uitvoering geven aan voorlichting, toetsing, toezicht en handhaving op het gebied van slopen en het verwijderen van asbest. Onder uitvoerige verwijzing naar de wet- en regelgeving gaat de handreiking vooral in op de sloopmelding op grond van het Bouwbesluit, die m.i.v. 1 april 2012 de plaats inneemt van de sloopvergunning op grond van de gemeentelijke bouwverordening. Hoewel het woord melding iets anders doet vermoeden gaat het in veel gevallen om dezelfde werkzaamheden die nodig zijn om een echte melding te doen (door degene die iets wil slopen) en deze te beoordelen en toe te zien op de uitvoering.

Ook de eventuele samenhang met omgevingsvergunningplichtige werkzaamheden en de sloopmelding door particulieren komt aan de orde. De handreiking bevat verder een aantal bijlagen waaronder diverse stroomschema’s en een drietal modelbrieven. De projectgroep o.l.v. Cees Verkade en de directie van de VBWTN hebben hun uiterste best gedaan om een zo compleet en correct mogelijk product af te leveren, maar houdt zich des te meer aanbevolen voor kritische opmerkingen en verbeteringssuggesties. Die kunt u eveneens via info@vereniging-bwt.nl aan ons kwijt!

De bijlagen 7, 8 en 9 hebben betrekking op ons integraal Toezichtprotocol iTP. Deze kunt u vinden via www.toezichtprotocol.nu. Wanneer vanwege gebruikservaringen of wijzigingen in de wet- en regelgeving een nieuwe versie van de handreiking of afzonderlijke bijlagen verschijnt. U kunt alle documenten downloaden, maar let daarbij wel op toepassing van de juiste versie. De handreiking verschijnt alleen digitaal en de versie is vermeld op de cover en in de voetregel, m.i.v. 28 mei 2013: is versie 1.5 de actuele versie.(In deze versie zijn een aantal correcties doorgevoerd ten opzichte van de versie 1.2 van maart 2012, 1.3 van 1 mei 2012 en 1.4 van 2 augustus 2013. U vindt de documenten hier:

Handreiking Slopen versie 1.5: klik hier

Bijlage 10: klik hier

Handreiking Handhaving bij Illegale Asbestsloop

Wat staat u als handhaver te doen wanneer u wordt geconfronteerd met sloopwerk, waarvoor geen vergunning is aangevraagd en verleend, en waarbij mogelijk asbest kan zijn vrijgekomen? Om mens en milieu (inclusief de sloper en u als handhaver zelf!) te beschermen tegen dit mogelijke gevaar biedt deze handreiking houvast door een systematisch overzicht van alle stappen en rollen.

Om de Handreiking actueel te houden verschijnt deze alleen in downloadbare versie op onze website. Ook voor deze handreiking geldt: mocht u vragen, wensen, verbetersuggesties hebben dan kunt u daarmee terecht op info@vereniging-bwt.nl. De actuele versie geplaatst op 28 mei 2013 is versie 1.3, geheel in overeenstemming met het Bouwbesluit de daarbij behorende veranderingen ten aanzien van sloop en asbestverwijdering. Gedeeltelijk kan ook bijlage 10, controlelijst BWT, bij de hiervoor genoemde Handreiking Slopen van pas komen bij illegale sloop. Deze is afzonderlijk te downloaden via bovenstaande link. De Handreiking Handhaving illegale sloop zelf vindt u hier: klik hier

Sloop- en asbestexpertise Vereniging BWT Nederland

De ‘trekker’ van beide op deze pagina genoemde handreikingen, Cees Verkade, gaf tot aan zijn vervroegde pensionering leiding aan de handhavers van bouw- en woningtoezicht in de gemeente Breda. Hij is vanuit zijn eigen Adviesbureau Cees Verkade echter nog volop actief, vooral op het gebied van sloop en asbestverwijdering, onder andere als DE expert van de Vereniging BWT Nederland op dit vlak. Niet alleen heeft hij gezorgd dat bovengenoemde handreikingen er kwamen plus de nieuwe versies daarvan, ook vertegenwoordigt Cees de VBWTN in het Centraal College van Deskundigen Asbest.

In de zgn. ‘werkkamer’ van dit college heeft namens de VBWTN zitting Rob Huis, werkzaam bij de gemeente Schiedam. Rob en Cees zijn over en weer plaatsvervangende leden. Samen zorgen zij op die manier voor een stevige inbreng namens het bouw- en woningtoezicht in deze belangrijke onderdelen van de Ascert-organisatie, ook kunnen zij ons vanuit deze rol bij de tijd houden als er veranderingen aankomen. De leden van VBWTN kunnen hun vragen aangaande asbestzaken aan beide heren richten, maar dan via de secretaris van Ascert (waaronder het CCvD valt). info@ascert.nl

Door VBWTN

 

 

Opmerkingen? Geef uw commentaar.Online BouwbesluitTipsNieuwsbrief

Uw naam :
E-mail :
Werkzaam bij :
Uw functie :


Partners


TwitterOmgevingsWeb